BOX 5 COCKTAILS VARIETY PACK

COCKTAIL:

1Negroni
1Daiquiri
1Margarita
1Cosmopolitan
1Whiskey Sour

Prezzo unitario:
euro 19.90


 

 


COCKTAIL HOUSE THE ORIGINAL
Corso Elvezia, 16, Lugano, Svizzera